PORTAL PRESSUM

Grad Umag ima najnižu komunalnu naknadu u Istri

Umag
2015-03-16 12:03:31

Grad Umag ima najnižu cijenu boda komunalne naknade za stambeni dio u Istri sa 0,28 kn po m2
U cilju ispravnog informiranja navodimo da Grad Umag cijenu boda komunalne naknade nije mijenjao od 2011.godine, i po nama dostupnim podacima imamo najnižu cijenu boda komunalne naknade od svih gradova u Istri.

Sukladno službenim podacima nekih gradova u Istri, cijene boda komunalne naknade za stambeni dio iznose kako slijedi: Grad Poreč 0,30 kn/m2 (Službeni glasnik Grada Poreča 10/14), Grad Buzet 0,32 kn/m2 (Službene novine Grada Buzeta 9/01), Grad Pazin 0,35 kn/m2 (Službene novine Grada Pazina 33/14), Grad Labin 0,36 kn/m2 (Službene novine Grada Labina 18/10), Grad Rovinj 0,40 kn/m2 (Službeni glasnik Grada Rovinja 11/13) i Grad Pula 0,50 kn/m2 (Službene novine Grada Pule 17/09).Želja Grada Umaga je osiguranje visokog komunalnog standarda svih naselja na području grada. Komunalna naknada je izjednačena za sve građane Umaga, kako za one sa stalnim boravkom, tako i za one sa privremenim. Napominjemo da na području Grada Umaga imamo cca 3.500 stambenih objekata u vlasništvu stranaca koji će tek sada plaćati istu cijenu kao i naši sugrađani.

Ističemo da jedino Gradsko vijeće može donijeti odluku o komunalnoj naknadi, a ne Gradonačelnik.

Na žalost, ponovo smo svjedoci kako pojedinci i političke stranke krivim iznošenjem informacija, kao i iznošenjem nepotpunih informacija u medijima, želi obmanuti građane Grada Umaga i utjecati na stvaranje krivog mišljenja o ovom predmetu koji ima izričito pozitivan cilj.

Napominjemo da je cijena boda komunalne naknade za poslovne subjekte smanjena za 10% kao poticaj gospodarstvu.

Bitno je naglasiti kako su sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, sredstva komunalne naknade namijenjena za održavanje i građenje komunalne infrastrukture.

Dakle, osjećamo obavezu i odgovornost prenijeti građanima važnost komunalne naknade u razvoju grada te napomenuti kako su sredstva prikupljena komunalnom naknadom namijenjena za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti kao što su odvodnja atmosferskih voda, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta, vatrogasne djelatnosti i održavanje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog, socijalnog i zabavnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene, kao i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Napominjemo da je u Umagu u prethodnih 6 godina izgrađeno i uređeno niz škola, vrtića, dječjih i sportskih  igrališta, kanalizacije, zaštitnih kanala od poplave, prometnica, kružnih tokova, biciklističkih staza, novih trgova, novih parkova, dom za starije i nemoćne osobe te ostalih komunalnih objekata, više nego li u prethodnih 25 godina, što je vidljivo svakome građaninu.

Izvor vijesti: http://umag.hr/prva.aspx?stranica=13054&j=CRO

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag