PORTAL PRESSUM

Šiljeg sazvao sjednicu Gradskog vijeća s opširnim dnevnim redom

Umag
2017-11-22 01:18:04

Umaški predsjednik Gradskog vijeća Dr. Jurica Šiljeg za srijedu 22.11. sazvao je 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga. Na predloženom dnevnom redu sjednice nalazi se 18 točaka, tako da večeras vijećnike očekuje nekoliko sati vijećanja i rasprava.

Kao što je poznato sve sjednice Gradskog vijeća otvorene su za javnost, pa u koliko osjetite potrebu da i vi prisustvujete sjednici, dođite večeras u 17:00 sati u vijećnicu Grada Umaga, a za podsjetnik donosimo vam dnevni red:

D N E V N I   R E D

1.    Aktualni sat
2.    Verifikacija Zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Umaga
3.    Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Umaga za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim programima javnih potreba
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Agencije za razvoj Grada Umaga RAZUM
5.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ustanove za organizaciju manifestacija i događanja na području Grada Umaga FESTUM
6.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Umaga
7.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na pomorskom dobru-Alberi (Umag)
8.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Odbora za ravnopravnost spolova i ljudska prava Grada Umaga
9.    Razmatranje i usvajanje prijedloga:
a) Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za priznanja, predstavke i pritužbe
b) Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i pravne poslove
c) Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja i zaštitu prava pripadnika    
    talijanske nacionalne zajednice
d) Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za ravnopravnost spolova i ljudska prava
    Grada Umaga
10.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o izlaganju na prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga putem javnog natječaja
11.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o isplati naknade za umanjenje vrijednosti nekretnine zbog blizine odlagališta otpada Donji Picudo
12.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijske zone Ungarija Umag
13.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Petrovija - zapad
14.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sportski centar Umag“
15.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone Juricani
16.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Umag
17.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o.
18.    Izvješće o radu Gradonačelnika za prvo polugodište 2017. godine

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac