PORTAL PRESSUM

Večerašnja 6. sjednica G.V. Grada Umaga po prvi puta u direktnom prijenosu putem live streama

Umag
2018-01-31 02:55:25

Večeras (srijeda 31. siječnja) predsjednik Gradskog vijeća Grada Umaga dr. Jurica Šiljeg sazvao je 6. sjednicu Gradskog vijeća s 16 točaka dnevnog reda.

Prema dnevnom redu, izuzmemo li Aktualni sat, dominiraju točke u kojima će se razmatrati i usvajati ponuđeni prijedlozi, a cijeli dnevni red donosimo vam u nastavku ali kako saznajemo burna bi mogla biti rasprava pod točkom 3. (Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Umaga - Città di Umago za razdoblje od 2017. do 2022. godine )

Cijelu sjednicu možete gledati i putem live streama na linku : OVDJE

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Umaga, u Umagu, G. Garibaldi 6. s početkom u 17:00 sati.
       
Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

1.    Aktualni sat
2.    Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Umaga
3.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Umaga - Città di Umago za razdoblje od 2017. do 2022. godine  
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga
5.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u odnosu na dio k.č.br. 5148/2, z.k.ul. 1000 k.o. Umag, te o neposrednoj prodaji nekretnina označenih k.č.br. 5149/36, z.k.ul. 4906 k.o. Umag i dijela k.č.br. 5148/2,  z.k.ul. 1000 k.o. Umag, u svrhu formiranja planske nekretnine br 29 oznake I1-gospodarska namjena – proizvodna pretežno industrijska, a sukladno DPU industrijske zone Ungarija - Umag
6.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja temeljem objavljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina – Naselje Moela
7.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja temeljem javnog natječaja za prodaju nekretnina – Zona Marketi
8.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka za prodaju etaža u vlasništvu Grada Umaga izgrađenih na k.č.br. 2777/2 k.o. Umag
9.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o otkupu nekretnine k.č.br. 5060/1 k.o. Umag
10.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja
11.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o nepostojanju interesa Grada Umaga u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br. 39/38 k.o. Lovrečica
12.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
13.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole "Galileo Galilei" Umag/Scuola elementare italiana „Galileo Galilei“ Umago
14.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Umag u 2018. godini
15.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag u 2018. godini
16.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o proglašenju dijela gradskog groblja Sv. Petra Damianija u Umagu zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značenja

umag  tz umag
830805256LOGO PRESSUM (Custom)
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag