PORTAL PRESSUM

Plava Laguna u Umagu i Poreču daje u zakup i potkoncesiju poslovne prostore

Istra
2018-02-19 10:03:50

Plava Laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, Rade Končara 12, objavljuje natječaj o javnom prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup ili potkoncesiju poslovnih prostora u Umagu i Poreču.Za Poreč pogledajte: OVDJE

UVJETI ZAKUPA ILI POTKONCESIJE

1. Davanje u zakup ili potkoncesiju izvršiti će se na temelju prikupljenih pismenih ponuda pristiglih do dana
01.03.2018. god do 12:00 sati bez obzira na način dostave, na adresu PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, ODJEL
ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM, Rade Končara 12, Poreč s napomenom „NATJEČAJ ZA POSLOVNE PROSTORE –
NE OTVARATI“. Iznimno za destinaciju Umag, ponude se mogu predati osobno gđi Doris Radoš u sjedište
destinacije Umag na adresi Jadranska 66, Umag do gore naznačenog vremena.
2. Zainteresirani su dužni uz ponudu izvršiti polog (jamčevinu) u iznosu od 10% od početne cijene zakupa ili
potkoncesije poslovnog prostora za koji se natječu, a koji iznos se uplaćuje na žiro račun broj
HR1623400091100017577 kod PBZ za PLAVA LAGUNA d.d., uz poziv na broj 231000.
3. Ponuda se dostavlja na obrascu koji se može preuzeti, zajedno sa ostalim prilozima, u sjedištu Društva –Odjel
za upravljanje imovinom ili na web adresi biz.plavalaguna.hr, uz predočenje dokaza o nepovratnoj uplati
200,00 kuna po objektu, na gore navedeni žiro račun uz poziv na broj (OIB ponuditelja) i svrsi uplate
(ponudbena dokumentacija), osobno (u sjedište Poreč ili u sjedište Umag) ili mailom na
zakupi@plavalaguna.hr.
4. Sve informacije o prostorima predmetom ovog natječaja mogu se dobiti na telefon 052/410-273, 410-208,
410-288 (destinacija Poreč) i 719-412, 098-299267 (destinacija Umag) u sjedištu Društva, a isti se mogu
pogledati radnim danom u vremenu od 10-12 sati uz prethodnu najavu na telefon 052/410-273 (destinacija
Poreč) i telefon 052/719-412 (destinacija Umag).

Izvor: PLAVA LAGUNA d.d.