PORTAL PRESSUM

Koje su obveze iznajmljivača u 2018. g.

Ostalo
2018-06-13 01:59:14

Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja djelatnosti obrta ili osnivanja trgovačkog društva uz ispunjenje propisanih uvjeta. Iznajmljivač za pružanje usluga smještaja mora ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Rješenje se izdaje iznajmljivaču uz ispunjenje sljedećih uvjeta: da je vlasnik objekta ili zemljišta za kamp, da objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju te da građevina u kojoj će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Iznajmljivač može pružati usluge i u objektu ili zemljištu za kamp koje je u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Iznajmljivači - paušalisti

Iznajmljivač – građanin koji nije obveznik PDV-a i dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga može porez na dohodak plaćati u godišnjem paušalnom iznosu, pod uvjetom da: ê iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta i/ili ê organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

Iznajmljivač paušalista:

    paušalni porez plaća temeljem rješenja koje donosi nadležna ispostava PU tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja (u 2018. do 31.3., 30.6., 30.9. i 31.12.2018.);
    za svaku pruženu uslugu obvezan je izdati račun, te isti na kraju radnog dana upisati u Evidenciju o prometu kronološkim redom bez obzira je li isti naplaćen ili ne;
    nije obveznik fiskalizacije, te ne mora fiskalizirati izdane račune.

Izdavanje računa gostima, vođenje Evidencije, prijavu gosta za iznajmljivača može obavljati turistička agencija.

Iznajmljivači – obveznici vođenja poslovnih knjiga

Iznajmljivači koji su u 2018. postali obveznici PDV-a (u 2017. ostvarili su promet veći od 300.000,00 kn ili su postali obveznici PDV-a temeljem vlastitog zahtjeva) porez na dohodak od imovine utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, tj. na način propisan za samostalne djelatnosti. Osim toga, porez na dohodak temeljem poslovnih knjiga iznajmljivači mogu plaćati i na osnovu vlastitog zahtjeva, a na vlastiti zahtjev mogu umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit.

Iznajmljivač – obveznik PDV-a za pruženu uslugu smještaja mora izdati račun s podacima propisanim čl. 63. Općeg poreznog zakona (odnosno čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u ako račun izdaje drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik) i u njemu obračunati PDV po stopi 13%.

Iznajmljivač obveznik poreza na dohodak obvezan je voditi Knjigu primitaka i izdataka, Obrazac DI, Obrazac KPR, Obrazac TO sukladno propisima koji uređuju porez na dohodak. Iznajmljivač obveznik poreza na dobit poslovne knjige vodi sukladno Zakonu o računovodstvu.

Za potrebe utvrđivanja obveze PDV-a iznajmljivač je dužan Knjigu I-RA i Knjigu U-RA, te posebne evidencije propisane Zakonom i Pravilnik o PDV-u.

Iznajmljivač koji porez na dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova plaća na temelju poslovnih knjiga ne smatra se obveznikom fiskalizacije.

Obveza plaćanja PDV-a na uslugu posredovanja

Iznajmljivač paušalista koji usluge smještaja pruža preko inozemnih putničkih agencija (Booking.com, Airbnb i dr.), bez obzira što nije obveznik PDV-a, kao i iznajmljivač koji porez na dohodak plaća temeljem poslovnih knjiga (ili umjesto poreza na dohodak plaća  poreza na dobit) obvezan je platiti PDV na uslugu posredovanja (proviziju) koju mu je obavila putnička agencija s sjedištem u inozemstvu. U tu svrhu, iznajmljivač koji usluge smještaja pruža posredstvom agencije:

    iz druge države članice EU obvezan je:
        15 dana prije obavljanja usluga s agencijom iz EU od Porezne uprave zatražiti PDV ID broj,
        PDV ID broj dostaviti inozemnoj agenciji,
        na proviziju putničke agencije obračunati i platiti PDV po stopi 25%,
        Poreznoj upravi dostaviti Obrazac PDV i PDV-S;
    iz treće zemlje (zemlje koja nije članica EU)
        na proviziju putničke agencije obračunati i platiti PDV po stopi 25%, te
        Poreznoj upravi dostaviti Obrazac PDV.

Obrasci PDV i PDV-S podnose se do 20-og u mjesecu po proteku obračunskog razdoblja, a prijavljeni iznos PDV-a plaća do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja. Iznajmljivač paušalista (odnosno iznajmljivač koji nije obveznik PDV-a) Obrazac PDV i Obrazac PDV-S podnosi samo za obračunska razdoblja u kojima je primio uslugu posredovanja.

Ostale obveze iznajmljivača

Osim navedenih obveza prema poreznim propisima, iznajmljivači imaju i sljedeće obveze:

plaćati boravišnu pristojbu, voditi popis turista, odnosno prijavljivati i odjavljivati turiste putem sustava eVisitor,
u svakom apartmanu istaknuti cjenik, omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora, osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja, te pridržavati se drugih odredbi utvrđenih propisima kojima se uređuje pružanje usluga u domaćinstvu.

Također, skrećemo pozornost i na obveze iznajmljivača prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka, koja je stupila na snagu 25.5.2018. O obvezi iznajmljivača glede zaštite osobnih podataka gostiju i drugih osoba detaljno pišemo u TEB-ovom časopisu Financije, pravo i porezi br. 7/18

Izvor: OVDJE

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac